Regulamin usług

 1. Usługi realizowane są przez PCT na terytorium całego świata. Świadczenie tych usług następuje na indywidualnie określonych przez PCT i zaakceptowanych przez Uprawnionego warunkach umowy;

 2. Usługi będą świadczone na podstawie telefonicznego zlecenia, złożonego do PCT.
  Po otrzymaniu zlecenia świadczenia usługi organizacyjnej, PCT przystępuje do poszukiwania dostawcy danego zlecenia oraz ustala możliwość wykonania zlecenia przez danego dostawcę, a także ustala wszystkie warunki wykonania danego zlecenia. Następnie oddzwania na numer telefonu podany przez niego przy składaniu zlecenia oraz informuje go o wszystkich warunkach wykonania zlecenia.

 3. Po otrzymaniu od Uprawnionego zlecenia świadczenia usługi informacyjnej, PCT przystępuje do poszukiwania informacji w celu wykonaniu złożonego zlecenia, a następnie oddzwania do Upoważnionego na numer telefonu podany przez niego przy składaniu zlecenia oraz podaje mu informacje, jakich oczekiwał przy składaniu zlecenia;

 4. PCT podejmuje maksymalnie cztery próby skontaktowania się z Uprawnionym w ciągu 48 godzin. W ramach tego kontaktu PCT informuje o przyjęciu zlecenia przez danego dostawcę oraz o warunkach wykonania danego zlecenia.

  Umowę uważa się za zawartą z chwilą jednoznacznej akceptacji przez Upoważnionego wszystkich warunków wykonania danej usługi przez dostawcę;

 5. Koszty świadczenia usług bądź dostawy towarów, określone na podstawie umów zawartych przez Uprawnionego z dostawcą, obciążają Uprawnionego. Uprawniony jest zobowiązany do pokrycia w/w kosztów w sposób uzgodniony z dostawcą za pośrednictwem PCT;

 6. Jeżeli w momencie zgłoszenia nie będzie możliwe wykonanie usługi przy użyciu dostępnych środków technicznych i posiadanej wiedzy, PCT powinno szczegółowo wyjaśnić Upoważnionemu przyczynę niemożności wykonania wyżej wymienionej usługi i, o ile jest to możliwe, podać możliwy termin jej wykonania;

 7. Z organizacji zostaną wykluczone świadczenia, jeśli:
  • zamówione informacje lub zorganizowane usługi wykorzystywane będą w celu prowadzenia działalności gospodarczej,
  • usługa polega na tworzeniu katalogu lub bazy informacji w zakresie, w jakim wiąże się z koniecznością przeprowadzenia badań rynkowych, selekcji danych i/lub może zostać objęta prawami autorskimi,
  • przygotowanie informacji lub organizacja usługi wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów z uwagi na wnioskowany sposób udostępnienia informacji lub konieczności przekształcenia informacji w formę wnioskowaną przez Uprawnionego,
  • dotyczą usług przeznaczonych dla grupy liczącej więcej niż 10 osób lub polegająca na zakupie hurtowej ilości towarów lub usług,
  • mają charakter usług związanych z doradztwem finansowym lub działalnością wymagającą posiadania licencji lub koncesji.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.